Els socialistes de Calvià aposten per la conservació i el manteniment dels espais naturals del municipi.

    Conservaci%c3%b3n_y_mantenimiento_de_los_espacios_naturales

Els i les socialistes de Calvià, conscients de la importància que té el

medi ambient en la nostra indústria turística Impulsen,a través de l’acció

de govern,  mesures de manteniment i conservació dels espais naturals

del municipi i ho fa sobre dos eixos fonamentals, la conscienciació ciutadana

i la col•laboració d’empresaris hotelers.

La campanya conjunta de la policia local, l’empresa municipal Calvà2000

i el departament de medi ambient per localitzar i eliminar els abocadors il•legals

alhora d’indentificar els infractors per sancionar-los, pretén com a primer eix,

conscienciar als calvianers i les calvianeres en la importància d’aturar aquestes

actituds incíviques que no beneficien en res al nostre municipi.

El segon eix  és la signatura d’un conveni  amb els hotelers de Peguera i de

Cala Fornells per promoure activitats sensibilització mediambiental.  Aquestes

activitats que aniran dirigides tant a visitants com a residents tenen com a finalitat

el potenciar d’un turisme responsable amb el medi ambient i de major qualitat.

 

 

Los y las socialistas de Calvià conscientes de la importancia que tiene el medio

ambiente en nuestra industria turística. Impulsan, a través de la acción de gobierno,

medidas de mantenimiento y conservación de los espacios naturales del municipio

y lo hace incidiendo en dos ejes fundamentales, la concienciación ciudadana y la

colaboración de empresarios hoteleros.


La campaña conjunta de la policía local, la empresa municipal Calvià2000

y el departamento de medio ambiente del Ajuntament para localizar y eliminar

los vertederos ilegales a la vez que intentan indentificar a los infractores para

sancionarles pretende, como primer eje, concienciar a los calvianers y calvianeras

en la importancia de parar estas actitudes incivicas que en nada benefician a nuestro municipio.


El segundo eje es la firma de un convenio con los hoteleros de Peguera y de Cala Fornells

para promover actividades sensibilización medioambiental. Estas actividades que

irán dirigidas tanto a visitantes como a residentes, tienen como finalidad potenciar

un turismo responsable con el medio ambiente y de mayor calidad.